(212) 429-2657 rudely

ANASAYFA

KURUMSAL

HÝZMETLERÝMÝZ

ÜRÜNLERÝMÝZ

REFERANSLAR

ÝLETÝÞÝM

1 2 3 4 5
  (716) 881-0345 (203) 457-2817

KAYRAK TAÞI

 
 

Kayrak Taþý, tüm yapý sektörünün iç ve dýþ duvar kaplamalarýnda , restorasyonunda, þömine, merdiven basamaðý, peyzaj uygulamalarýnda  vb. bir çok alanda dekoratif bir þekilde kullanýlmaktadýr.

 

BAZALT PLAK TAÞ

 

Bazalt plak taþý zemin uygulamalarýnda, yol, kaldýrým, garaj içi, park-bahçe uygulamalarýnda tek baþýna ya da küp taþlarý ile birlikte kullanýlan dekoratif bir taþtýr.

PEYZAJ MÝMARI

 
 

Park, bahçe, yürüyüþ alanlarýnýn tasarýmýnýn yapýlmasý, bakýmý ve onarýmý ile buralarda yetiþecek süs bitkilerinin yetiþtirilmesi peyzaj uygulamanýn ana konusunu oluþturmaktadýr.

 

BAZALT KÜP TAÞ

 

Bazalt plak taþýnda olduðu gibi yer, yol, kaldýrým, peyzaj uygulamalarýnda tek baþýna yada bazalt plak taþý ile birlikte kullanýlmaktadýr.

BERGAMA GRANÝT KÜP TAÞ

 

Kullaným alanlarý olarak daha çok yol yapým iþi ve kaldýrým yapýmý tercih edilen doðal bir taþtýr. Bergama Küp Taþý olarakta bilinen küp taþlar kalitesi ve doðallýðý nedeniyle en çok kullanýlan ürünler arasýndadýr.

 

TAÞ DUVAR

 

Doðal taþlarla kaplama sayesinde dýþ ve iç mekanlarda, bahçe ve bahçe duvarlarýnda, ticari mekanlarda taþ duvar uygulamalarý ile estetik ve modern bir görünüm ortaya çýkar.

BERGAMA GRANÝT PLAK TAÞ

 

Çevre düzenlemelerinde ve dekoratif amaçlarda kullanýlan Bergama Granit Plak Taþý bunlar dýþýnda birçok alanda da kullanýlmaktadýr. Plak Taþlarý Türkiye' de Bergama yöresinde çýkarýlmaktadýr.

 

BETON PARKE TAÞI

 

Beton parke taþlarý þehir içi yollarda, sanayi alanlarýnda, araç park alanlarýnda, toplu konut alanlarýnda vb. bir çok alanda saðlamlýðý ve mimariye uyumu nedeniyle kullanýlmaktadýr.

     

PODÝMA TAÞI

 

Podima Taþý yer döþemelerinde, yürüyüþ yollarýnda kullanýlan doðal bir taþtýr. Yer döþemelerinde, çevre düzenlemelerinde estetik bir görünüm yaratmaktadýr.

 

Granit Küp Taþ

 

Granit küp taþ diðer adýyla Arnavut kaldýrýmý, bilinen en dayanýklý ve uygun fiyatlý zemin kaplama malzemelerinden biridir. Benzeri diðer doðal yapý malzemelerine göre iþçilik ve zaman açýsýndan büyük oranda tasarruf saðlar.

DERE TAÞI

 

Dere taþý peyzaj taþlarý olarak ta kullanýlmaktadýr.Dere taþlarý daha çok bahçe havuz içi bitki kenarlarý yapýlarýmýzýn kenarlarý ve havuz içi gibi vb bir çok alanda kullanýlmaktadýr.

 

BERGAMA GRANÝT

 

Sert peyzaj ve çevre düzenleme alanlarýnda en çok tercih edilen taþlarýn baþýnda Bergama Granit gelmektedir. Firmamýz Bergama Granit taþýnýn hem satýþýný hem de uygulamasýný üstlenmiþtir.

 

BAZALT

 

Bazalt kullaným ömrü uzun dekoratif doðal bir taþ olma özelliðine sahiptir. Ýç ve dýþ mekanlarda çok kullanýþlýdýr. Bazalt taþý siyah olmasý nedeni ile birçok projede tercih edilmektedir.

 

SÜS HAVUZU

 

Süs havuzlarý, bahçe süs havuzu, yapay þelale, süs havuzlarý yapýmý, fýskiye, bahçe havuzu, yapay havuz, süs havuzu için bizi arayýn.

 

KAUÇUK ZEMÝN

 

Çocuk oyun alanlarýnda çocuklarýn düþtüklerinde yaralanmalarýný engellemek amacýyla zemine Çocuk Oyun Parký Zemin Kaplama, Dökme Kauçuk Zemin Kaplama, EPDM Dökme Kauçuk Zemin Kaplama, Karo Kauçuk Zemin Kaplama, Rulo Kauçuk Zemin, Yapboz Kauçuk Zemin Kaplama, Kauçuk Zemin gibi kaplamalar yapýlmaktadýr.

 
 
 
   
 
 
 

Sitede kullanýlan tüm meteryaller KANDEMÝR ÝNÞAAT LTD. ÞTÝ.' ye aittir. Ýzinsiz kullanýlmasý yasaktýr..
Kandemir Ýnþaat - 2011. - SÝTE MAP

Web Tasarým